134203
1

ց տառը - բացատրություն

1)

(ցո)
1. Հայկական այբուբենի 33-րդ տառը՝ լեզվատամնային պայթաշփական շնչեղ խուլ բաղաձայն հնչյունի և համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև թվական՝ 6000, 6000-րդ:

2)

Գրաբարյան նախդիր, որ ժամանանակակից հայերենում գործածվում Է նախածանցի դերով՝ մինչև նշանակությամբ (օրինակ՝ ցմահ, ցմրուր, ցտեսություն ևն):
1466
134203
2

ց տառը - հոմանիշներ

134203
4

ց տառը - ռուսերեն թարգմանություն

134203
3

ց տառը - անգլերեն թարգմանություն