да - ( да )

շաղկապ


да - Թարգմանություն

 1. և, ու
  он да я - նա ու ես
  думал, думал, да и надумал - մտածեցի, մտածեցի և որոշեցի
 2. ( к тому же, вдобавок ) այն էլ
  шел я ночью один, да еще лесом - գիշերը գնում էի մենակ, այն էլ անտառով
 3. ներհակական բայց, սակայն
  он охотно сделал бы это, да у него нет времени - նա պատրաստակամությամբ կաներ այդ, բայց ժամանակ չունի
  да и только - և միայն այսքան, հենց միայն, ուրիշ ոչինչ
  смеется, да и только - հենց միայն ծիծաղում է (ծիծաղում է, հա ծիծաղում)
  горе да и только - միայն վիշտ է, և ուրիշ ոչինչ
 4. ( հաստատական ), շաղկապ դե՛, խոմ, հո, դեհ
  да не может быть! - չի՛ կարող պատահել
  да ну! - դեե՜հ
  да ну его! - բա՛ն չունես
  это что-нибудь да значит - դա խոմ (հո) մի բան նշանակում է
  что-нибудь да осталось же - որևէ բան խոմ մնացել է
  да скажите же! - դե ասացե՛ք էլի
 5. բառ-մասնիկ թող
  да здравствует Свободный Арцах! - թող ապրի՛ (կեցցե՜) Ազատ Արցախը
  да здравствует наша доблестная Армянская Армия! - թո՛ղ ապրի՛ (կեցցե՛) մեր քաջարի Հայոց Բանակը

да - Օրինակներ

да - բացատրություն

1. союз
1) а) Употр. при соединении членов предложения - обычно однородных - и целыхпредложений; соответствует по знач. союзу: и.
б) Употр. при соединении повторяющихся слов (обычно с оттенком усиления).
2) а) Употр. при присоединении целого предложения или отдельного членапредложения, развивающих, дополняющих или поясняющих ранее высказанную мысль.
б) Употр. при перечислительном присоединении нескольких предложений или членовпредложения (обычно дополняющих ранее высказанную мысль).
3) разг. Употр. при противопоставлении членов предложения и целых предложений;соответствует по знач. союзам: но, однако.
2. частица
1) Употр. при ответе, выражая согласие, утверждение, или при подтверждениисобственных мыслей, высказываний (противоп.: нет).
2) а) Употр. при выражении раздумий, размышлений о чем-л. (обычно в началепредложения).
б) Употр. при неожиданном воспоминании о чем-л., что упущено в предшествующемразговоре; соответствует по значению сл.: кстати, вот еще.
3) Употр. при выражении недоверия, возражения и т.п.; соответствует по значениюсл.: как бы не так! как же!
4) Употр. как вопросительная реплика; соответствует по значению сл.: разве?неужели?
5) Употр. при побуждении собеседника к ответу; соответствует по значению сл.:не правда ли? не так ли? (обычно в конце вопросительного предложения или сразу после него).
6) Употр. как отклик на обращение; соответствует по значению сл.: что? яслушаю!
7) Употр. при придании большей силы или выразительности отдельному слову илицелому высказыванию.
8) разг. Употр. при выражении настойчивой просьбы или побуждения к чему-л.(обычно с повелительным значением или при выражении пожелания).
9) Употр. при придании большей выразительности высказыванию (обычно с формамиповелительного наклонения).
10) Употр. при выражении призыва или пожелания; соответствует по значению сл.:пусть (обычно в сочетании с формами глаголов в 3 лице настоящего или будущего времени).