к - ( к )

(ко)


к - Թարգմանություն

 1. արտահայտվում է գոյականի տրական հոլովով (երբեմն «մոտ» հետադրությամբ) կամ հայցականով «դեպի» նախադրությամբ՝ նշանակելով գործողության շարժման ուղղությունը
  подъехать к станции - մոտենալ (փոխադրամիջոցով) կայարանին
  плыть к берегу - լողալ դեպի ափ
  он пришел ко мне - նա եկավ ինձ մոտ
  наклониться к ребенку - կռանալ դեպի երեխան
  воззвание ко всем трудящимся - կոչ բոլոր աշխատավորներին
  подойти к окну - մոտենալ լուսամուտին
  от дома к дому - տնից (դեպի) տուն
 2. արտահայտվում է «դեմ» և «մոտ» հետադրություններով, «մինչև» նախադրությամբ և «մոտերքը», «կողմը» հետադիր բառերով՝ նշանակելով գործողության ժամանակային սահմանը
  к первому января - հունվարի մեկի մոտերքը, մինչև հունվարի մեկը
  к вечеру - երեկոյան դեմ (կողմը)
  к утру - առավոտյան դեմ
  к двенадцати часам - ժամը տասներկուսի մոտերքը
 3. արտահայտվում է «դեպի» նախադրությամբ և «ի» նախդիրով և «համար» հետագրությամբ, այլև տրական հոլովով` նշանակելով գործողության նպատակ
  к чему? - ինչի՞ համար
  подарок ко дню рождения - նվեր ծննդյան տոնի համար, ծննդյան տոնի նվեր
  стремиться к цели - նպատակին ձգտել
  приказ к вылету - թռչելու հրաման
  вперёд к победе коммунизма! - հառա՜ջ, դեպի կոմունիզմի հաղթանակը
  тезисы к докладу - զեկուցման թեզիսներ
  готов к труду и обороне - պատրաստ (եմ, ես ,է) աշխատանքի և պաշտպանության
  принять к сведению - առնել (ընդունել) ի գիտություն
 4. արտահայտվում է տրական հոլովո` նշանակելով առարկա, որին կցում, ավելացնում, ամրացնում են մի բան
  к трём прибавить два - երեքին ավելացնել երկու
  одно к одному - մեկը մեկին (կցած)
  к тому же - դրան ավելացրած, ավելացրու նաև, բացի այս
  приклеить к стене - պատին կպցնել
 5. արտահայտվում է տրական հոլովով` հարմարավորությունը, համապատասխանությունը, պատշաճությունը ցույց տալու դեպքում
  не ко времени - ոչ ժամանակին
  годный к употреблению - գործածության համար պիտանի
  ваше замечание было к месту - ձեր նկատողությունը տեղին էր
 6. շուրջը, առթիվ (վերնագրերում)
  к вопросу о - հարցի առթիվ
 7. դեպի, առ, նկատմամբ, հանդեպ, նաև՝ արտահայտվում է միջանկյալ բառերի և նախադասությունների օգնությամբ` ցույց տալով խոսողի վերաբերմունքը ասածի նկատմամբ
  ласковый ко всем - բոլորի նկատմամբ սիրալիր
  к сожалению - դժբախտաբար, ցավոք սրտի
  к моему счастью - իմ բախտից
  к слову сказать - տեղին է ասել
  к моему стыду - համոթ ինձ
  к лучшему - լավ է, դրանից լավ բան կստացվի, լավ նշան է
  любовь к родине - սեր հայրենիքի հանդեպ, հայրենիքի սեր
 8. թարգմանվում է «նշան է» կապակցությամբ
  к зиме - ձմեռվա նշան է
  к морозу - սառնամանիքի նշան է

к - Օրինակներ

к примеру - օրինակ
ни к чему - ավելորդ է, անտեղի է
-ка բառ-մասնիկ - հապա’, դե'հ, մի (հրամայականի հետ՝ նշանակելով հրամանի մեղմացում)
скажите-ка мне - հապա ասացեք ինձ
дайте-ка мне посмотреть - մի տվե'ք ինձ նայեմ
дайте-ка пройти - հապա թողե’ք անցնեմ հապա մի (ապառնիի հետ նշանակելով մի բան անելու վճռականություն)
куплю-ка я эту книгу - հապա մի առնեմ այս գիրքը

к - բացատրություն

1. буква
Двенадцатая буква русского алфавита.
2. предлог
(а также ко)
с дат. пад. Употр. при указании на: 1) место или лицо, в сторону которыхнаправлено действие или движение; 2) конечный пункт; 3) лицо или предмет, к которым обращены какое-л. действие или какой-л. другой предмет; 4) лицо или предмет, с которыми соприкасается кто-л., что-л.; 5) срок, момент, ко времени наступления которых совершается или обнаруживается что-л.; 6) побуждение, мотив или цель какого-л. действия; 7) цель или назначение какого-л. действия, предмета или явления; 8) предмет, предназначенный для другого предмета или сопровождающий его; 9) лицо или предмет, с которыми связано какое-л. действие, состояние или качество, к которым проявляется какое-л. чувство или отношение; 10) пригодность, уместность кого-л. или чего-л., на соответствие чему-л.; 11) лицо, предмет или явление, к которым добавляется или присоединяется что-л.; 12) определенную категорию или группу лиц, к которым относится кто-л.; 13) образ мыслей, который разделяет или поддерживает кто-л.