как - ( как )

մակբայ


как - Թարգմանություն

 1. հարցական, ինչպե՞ս, ինչպե՞ս թե
  как вас зовут? - ձեզ ինչպե՞ս են կոչում
  как ваше здоровье? - ինչպե՞ս է ձեր առողջությունը
  как это случилось? - այդ ինչպե՞ս պատահեց
  как пройти на станцию? - ինչպե՞ս անցնել (գնալ) կայարան
  как вы сюда попали? - դուք ինչպե՞ս եք ընկել այստեղ
  как вы сказали? - ինչպե՞ս ասացիք
 2. հարաբերական, ինչպես թե, ինչպես
  не знаю, как это делается - չգիտեմ, թե ինչպես է այդ արվում
  я поступил, как вы мне сказали - ես վարվեցի, ինչպես դուք էիք ինձ ասել
  я видел, как он пошёл к станции - ես տեսա, թե նա ինչպես գնաց դեպի կայարան
  как никак - ինչպես էլ չլինի
  как никак он твой друг - ինչպես էլ չլինի, նա քո ընկերն է
  как он изменился! - ինչպես է նա փոխվել
 3. ( արտահայտում է զայրույթ, զարմանք, ափսոսանք և նմ. ), բառ-մասնիկ ինչպե՜ս, որքա՜ն, ինչքա’ն, ի’նչ
  как ты опять здесь! - ինչպե՜ս, դու նորի՞ց այստեղ ես
  как он уехал! - ինչպե՜ս, նա մեկնե՞ց
  как я ему сочувствую! - որքա ես նրան կարեկցում եմ
  как она красива! - ի՜նչ գեղեցիկ է նա
 4. կատարյալ, խոսակցական (ապառնի ժամ,կերպի, անցյալ ժամ իմաստով) մեկ էլ այնպես, հանկարծ այնպես
  она как закричит - նա մեկ էլ այնպես բղավեց
  дождь как польет - մեկ էլ անձրևն այնպես տեղաց
 5. շաղկապ համեմատակ նման, ինչպես, պես
  белый как снег - ձյունի պես սպիտակ
  он такой же,как прежде - նա առաջվա պես նույնն է, նա այնպես է, ինչպես առաջ
  будьте как дома - եղեք՝ ինչպես ձեր տանը, ձեր տան պես զգացեք
 6. որպես
  советую вам это как друг - ձեզ խորհուրդ եմ տալիս որպես բարեկամ
  ликвидация кулачества как класса - կուլակության որպես դասակարգի վերացում
  как таковой - որպես այդպիսին
 7. ինչպես
  как говорят - ինչպես ասում են
  как например - ինչպես օրինակ
 8. ( когда ) երբ, հենց, հենց որ
  как вспомнишь - 1) երբ հիշես. 2) անդեմ. երբ հիշում ես
  как приедешь домой, напиши мне - հենց որ տուն հասար, գրիր ինձ
  всякий раз как - ամեն անգամ, երբ…
  между тем как - մինչդեռ
  в то время как - այն ժամանակ, երբ
 9. որ, երբ
  прошел год, как мы не виделись - տարի է անցել, որ մենք չենք տեսել միմյանց
  я уже две недели, как вернулся из отпуска - երկու շաբաթ է, որ վերադարձել եմ արձակուրդից

как - Օրինակներ

вот как! - ահա ինչպես, ահա թե ինչպես
как бы - միայն թե, ինչպես անենք որ, կարծես թե
как бы он не узнал - ինչպես անենք, որ նա չիմանա
как будто - կարծես թե, իբր թե
как зачем? - ինչպե՞ս թե, ինչո՞ւ
он как будто собрался в Аштарак - նա կարծես թե պատրաստվում էր Աշտարակ գնալու
будто ничего не было - կարծես թե ոչինչ չի պատահել (եղել)
как бы не так! - խսկց. ինչպես չէ
как бы то ни было - ինչպես էլ լինի
как же - հապա ինչպես
как много - որքան, ինչ չափով
как давно - որքան ժամանակ, երբվանից
как иногда - նայած ժամանակին, մերթ այսպես, մերթ այնպես
как же, как же! - իհարկե, ինչպես չէ
как же так? - ինչպե՞ս թե, հապա ինչպե՞ս
как так? - ինչպե՞ս թե
как знать? - ի’նչ իմանաս
как кажется - ինչպես թվում է
как когда - նայած երբ
как кому - նայած ով ինչ է ուզում, նայած ում ինչ է դուր գալիս (հաճելի)
как можно больше - որքան կարելի է շատ
как нельзя лучше - որքան կարելի է լավ, ամենալավ կերպով
как раз (խսկց.) -
1) (именно) հենց, ճիշտ ու ճիշտ -
тебя-то мне как раз и нужно - դու էլ հենց ինձ պետք էիր
2) ստորոգ նշն. միանգամայն հարմար գալ, հարմար լիներ իսկ և իսկ լիներ -
ботинки мне как раз - կիսակոշիկներն ինձ միանգամայն հարմար են
нет как нет - չկա և չկա
тут как тут - իսկույն հայտնվել
как вдруг - մեկ էլ հանկարծ
как попало - ինչպես պատահի
как только - հենց որ
как сказать - նայած
как скоро - 1) հենց որ, երբ 2) եթե միայն
как бы не так - ինչպես չէ
как бы не случилась авария? - հանկարծ վթարանք չլինի՞

как - բացատրություն

1. нареч.
1) Каким образом?
2) а) В какой степени? насколько?
б) Употр. при выражении полной невозможности чего-л. в риторических вопросах ивосклицаниях, соответствуя по значению сл.: разве можно, нельзя, невозможно.
3) До какой степени? до чего?
2. союз
1) а) Употр. при присоединении сравнительных оборотов и сравнительныхпридаточных предложений; соответствует по значению сл.: словно, точно.
б) Употр. при выражении сравнения с оттенком приравнивания; соответствует познач. союзам: подобно тому как, так же как.
в) Употр. при выражении условно-предположительного сравнения.
2) Употр. при присоединении изъяснительных придаточных предложений;соответствует по знач. союзу: что.
3) а) Употр. при присоединении слов и словосочетаний с оттенком сравнения,характеризующих объект по его сущности или функции; соответствует по значению сл.: в качестве, будучи.
б) Употр. при присоединении предложений, уточняющих, раскрывающих илидополняющих содержание ранее сказанного.
4) Употр. при присоединении придаточных предложений времени, указывая на: 1)одновременность действия, соответствуя по знач. союзам: когда, в то время когда; 2) повторяемость действия, соответствуя по значению сл.: всякий раз, когда; 3) последовательность действия.
5) Употр. при присоединении придаточных предложений причины; соответствует познач. союзам: так как, поскольку.
6) разг. Употр. при присоединении условных придаточных предложений;соответствует по знач. союзам: в том случае, когда; если.
7) Употр. при присоединении уступительных придаточных предложений;соответствует по знач. союзам: хотя и, несмотря на то что.
3. частица
1) Употр. при выражении удивления, недоумения, негодования.
2) Употр. при выражении опасения, боязни чего-л.
3) Употр. при переспрашивании; соответствует по значению сл.: что? что такое?
4) разг. Употр. при выражении внезапности, напряженности действия.
5) Употр. при обозначении наивысшего предела, высшей степени чего-л.