о- - ( о- )

բայ


о- - Թարգմանություն

 1. բայիմաստին տալիս է «դառնալ» կամ «դարձնելս» նշանակություն հայերենում արտահայտվում է«-ան» կամ «- ացն» (-եցն,-ցն) բայածանցների միջոցով, օրինակ՝
  окаменеть - քարանալ
  округлить - կլորացնել
 2. գործողությունը տարածում է ամբողջ առարկայի կամ շատ առարկաների վրա՝ շուրջը՝ բոլոր կողմերը օրինակ՝
  обежать - շուրջը վազել
  охватить - ընդգրկել
  обволакивать - ամբողջովին պատել՝ ծածկել
 3. ցույց է տալիս որևէ գործողության մեջ գերազանցում, գերակշռում
  обогнать - առաջ անցնել
  обыграть - տանել (խաղում)
  обскакать - արշավանցել
 4. գործողությանը տալիս է չափազանցության իմաստ օրինակ՝
  опоить - շատ խմեցնել
 5. արտահայտում է գործողության կատարում ի վնաս (որևէ մեկի), օրինակ՝
  обмерить - թերակշռել
 6. «ся» մասնիկով ցույց է տալիս գործողության մեջ կատարվող սխալ
  ослышаться - սխալ լսել, լավ չլսելով սխալ հասկանալ

о- - Օրինակներ

о- - բացատրություն

1. префикс
(а также об-, обо-)
Словообразовательная единица, образующая глаголы совершенного вида созначениями: 1) направить вокруг или во все, на все стороны чего-л. действие, названное мотивирующим словом (обежать, обглодать, ободрать, обрызнуть, окопать, округлить, осмотреть, ощупать и т.п.); 2) покрыть или покрыться чем-л. с помощью действия, названного мотивирующим словом (обклеить, обрызгать, оклеить, окрасить и т.п.).
2. префикс
(а также об-, обо-)
Словообразовательная единица, образующая глаголы совершенного вида созначением: на большое пространство или на несколько объектов распространить действие, названное мотивирующим словом (обегать, объехать, обойти, обыскать, одарить и т.п.).
3. префикс
(а также об-, обо-)
Формо- и словообразовательная единица, образующая глаголы совершенного вида созначением: достичь результата или довести до результативного завершения действие, названное мотивирующим словом (обвенчать, обмелеть, огрубеть, оглохнуть, окрепнуть, опубликовать, охарактеризовать и т.п.).
4. префикс
(а также об-, обо-)
Словообразовательная единица, выделяющаяся в глаголах совершенного вида созначением: направить мимо предмета, находящегося на пути, действие, которое названо мотивирующим словом (обежать, обойти, объехать, оплыть, оползти и т.п.).
5. префикс
(а также об-, обо-)
Словообразовательная единица, образующая глаголы совершенного вида созначением: причинить ущерб, обмануть с помощью действия, названного мотивирующим словом (обворовать, обокрасть, обмерить, обсчитать и т.п.).