царствие - ( ца́рствие )


царствие - Թարգմանություն

царство

царствие - Օրինակներ

царствие небесное - կրոն. հնցծ. հոգին արքայության բաժին լինի, աստված հոգին լուսավորի, աստված ողորմի իրեն

царствие - բացատրություն

ср. устар.
То же, что: царство (1,2).