ընդհանուր - բացատրություն

[ածական]
1. Բոլորին հատուկ՝ վերաբերող, բոլորի վրա տարածվող: Ընդհանուր կարգ՝ կանոն:
2. Միասին՝ բոլորի կողմից՝ տվյալ խմբի՝ կազմակերպության ևն բոլոր անդամների կողմից տարվող՝ իրացվող, բոլորի մասնակցությամբ տեղի ունեցող: Ընդհանուր շաբաթօրյակ՝ ժողով:
3. Բոլորին՝ տվյալ ամբողջության բոլոր անդամներին պատկանող: Ընդհանուր ունեցվածք՝ հարստություն:
4. Երկու կամ ավելի միավորների՝ առարկաների՝ անձերի ևն միաժամանակ հատուկ՝ բնորոշ, միատեսակ, նման: Ընդհանուր հատկանիշ:
5. Ամբողջական, բոլորը միասին վերցրած: Ընդհանուր գումար:
6. Որևէ բանի հիմունքները՝ հիմնական սկզբունքները պարունակող՝ ներկայացնող: Զեկուցման ընդհանուր դրույթներ:
7. Տվյալ գիտության բոլոր մասնավոր ճյուղերի համար անհրաժեշտ ու հիմնական սկզբունքները՝ գիտելիքները պարունակող, ընդհանրական երևույթներին՝ հարցերին վերաբերող: Ընդհանուր քիմիա՝ լեզվաբանություն:
8. Միայն ամենագլխավորը՝ հիմնականն ընդգրկող (առանց մանրամասնությունների): Ընդհանուր տպավորություն՝ ակնարկ:
9. Բոլորին գերադասվող, բարձրագույն: Ընդհանուր հրամանատար:
10. Անորոշ, տարտամ , հարցի էությունը չշոշափող: Ընդհանուր արտահայտություններ՝ հայտարարություններ:
11. Դերանվանական առումով: Բոլորը, ամենքը:

ընդհանուր - հոմանիշներ

ա. 1. Բոլոր, ամեն, հանուր, համայն, համորեն, ողջ, ամբողջ, բովանդակ, ամենայն: Ընդհանրական: 2. Հիմնական, գլխավոր: 3. Միացյալ, միասնական, համայնական, միասին, խմբովին, կոլեկտիվ: 4. Համընդհանուր: 5. Անորոշ: վերացական, աբստրակտ (ոչ կոնկրետ):

ընդհանուր - հականիշներ

մասնավոր, անհատական

ընդհանուր - ռուսերեն թարգմանություն

ա,. 1. Общий, всеобщий. 2. Обязательный для всех. 3. Находящийся в употреблении многих лиц, общий. 4. Соединённый, объединённый, общий. Միացյալ ուժերով общими силам․ 5. գ. Всё и вся. 6. Общий, сходный для разных людей, интересов и т. д․ 7. Главный, основной. 8. Абстрактным. 9. Бессодержательный, пустой, неконкретный. 10. Поголовный, повальный․ ◊ Ընդհանուր առմամբ՝ առումով вообще. Ընդհանուր լեզու գտնել найти общий язык․ Ընդհանուր հայտարար (մաթ.) обший знаменатель. Ընդհանուր պատմություն всеобщая история.

ընդհանուր - անգլերեն թարգմանություն

1) general,common,generic,overall,total
2) mutual

ընդհանուր - դարձվածքներ