ցած - բացատրություն

1. [ածական, մակբայ] Նույնն Է՝ Ցածր:
2. [գոյական] Առարկայի՝ տեղի՝ տարածության ստորին կողմը՝ մասը:
3. [կապ] Ցույց Է տալիս՝
ա) Դեպի ներքև ուղղված գործողություն:
բ) Գործողության ուղղվածությունը դեպի առարկայի ստորին կամ տակի մասը:
գ) Տեղի՝ տարածության ևն ստորին մասը:
դ) Տեղի՝ տարածության ևն ցածրություն՝ համեմատական կերպով:
4. Գործածվում Է որպես հավելադրություն շատ բայերի հետ՝ գործողության դեպի ներքև ուղղվածությունը ցույց տալու համար, ինչպես՝ ցած իջնել, ցած ընկնել ևն:
5. Կազմում Է բազմաթիվ հարադրական բայեր՝ ցույց տալով գործողության ուղղվածությունը դեպի ներքև (բերում ենք առավել գործածականները, որոնք ունեն նաև փոխաբերական իմաստներ):

ցած - հոմանիշներ

ա. 1. Ցածր, ցածրիկ, ցածրաշեն, գետնամած, կարճաբերձ, (բրբ.) ցածլիկ, ցածիկ, ցածկիկ, ցածկլիկ, ցածկուկ, ցածուկ, քաշ, քաշլիկ; 2. Մեղմ, կամաց (ձայն): 3. Նվաստ, ստոր, անարգ, գռեւհիԿ, զզվելի: 4. Ստորին, համեստ, հասարակ: 5. մ. Ներքև, քաշ, վար, ի վայր:

ցած - հականիշներ

բարձր, վեհ, վսեմ, գոռոզ, հպարտ, զիլ, սուր

ցած - ռուսերեն թարգմանություն

1. ա. Низкий. 2. գ. Низ. 3. մ. Вниз. 4. մ. Низко. ◊ Ցած բերել 1) спускать, спустить, опускать, опустить, 2.) снимать, снять. Ցած գալ спускаться, спуститься, опускаться, опуститься.

ցած - անգլերեն թարգմանություն

1) lower part
2) down

ցած - դարձվածքներ