и - ( и )

շաղկապ


и - Թարգմանություն

 1. բանհս և, ու
  догнать и перегнать - հասնել ու անցնել
  она говорила и говорила - նա խոսում էր ու խոսում
  теория и практика - տեսություն և պրակտիկա
 2. թվարկման и и և և, թե թե
  я жить хочу, и пить, и есть хочу тепла и света - ես ապրել եմ ուզում, և խմել, և ուտել, ուզում եմ ջերմություն ու լույս
  и он, и я там работали - և նա, և ես այնտեղ աշխատում էինք (աշխատել ենք)
  и я, и он, и ты - և’ ես, և’ նա, և' դու, թե’ ես, թե’ նա, թե’ դու
 3. պատմողական և, ևս, էլ
  и настало утро - և եկավ առավոտը
  и я хотел пойти вместе со всеми - ես ևս ուզում էի գնալ բոլորի հետ
 4. սաստկացման և
  и работал он так, что забыл обо всём - և աշխատում էր նա այնպես, որ մոռացել էր ամեն ինչի մասին
 5. զիջական
  и... да, и... так - և... բայց, էլ... բայց
  и поехал бы, да времени нет - և կգնայի, բայց ժամանակ չկա
 6. միակցման և, այն էլ
  я мало жил и жил в плену - ես քիչ եմ ապրել և ապրել եմ գերության մեջ (այն էլ գերության մեջ)
 7. առանձնացման և էլ, հենց, հենց էլ (հաճախ
  вот, так, тот, этот и - և նմ. բառերի հետ)
  вот это - то письмо я от вас и утаил - ահա հենց այդ նամակն էլ ես ձեզնից թաքցրի
  это и есть материализм - դա հենց մատերիալիզմն է, դա էլ հենց մատերիալիզմն է
 8. սաստկական ., բառ-մասնիկ հենց, և, էլ, ևս, նույնիսկ, անգամ
  об этом и говорят - հենց այդ մասին էլ խոսում են
  и сам не рад - ես ինքս էլ ուրախ չեմ
  не могу и подумать об этом - մտածել անգամ այդ մասին չեմ կարող
  это и для него трудно - սա նրա համար էլ դժվար է
  так оно и случилось - այդպես էլ պատահեց
  и вот - և ահա
 9. ձայնարկություն, խոսակցական է՛հ, դե’հ
  и, полно - է՜հ, լա՜վ, դե՛հ, բավական է

и - Օրինակներ

и - բացատրություն

1. буква
Десятая буква русского алфавита.
2. союз
1) а) Употр. при соединении однородных членов предложения и предложений,представляющих собою однородные сообщения.
б) Употр. при перечислении однородных членов предложения или придаточныхпредложений.
2) Употр. при соединении предложений, связанных друг с другом временнымиотношениями.
3) Употр. при соединении предложений, связанных друг с другом причинно-следственными отношениями.
4) Употр. при соединении предложений и членов предложения, представляющих собоюпротивопоставляемые высказывания; соответствует по знач. союзам: а, но, однако.
5) Употр. при присоединении предложений и членов предложения, развивающих,дополняющих или поясняющих ранее изложенную мысль или обобщающих предшествующее высказывание.
6) Употр. при присоединении предложений и членов предложения, указывая нанеожиданность или внезапность наступления какого-л. действия или состояния.
7) Употр. при усиления выразительности или при подчеркивании связи с предыдущимвысказыванием.
3. частица
Употр. при подчеркивании или при усилении смысла отдельного слова или целоговысказывания; соответствует по значению сл.: также, даже, уж, хотя.
4. межд. разг.
Употр. при выражении несогласия со словами собеседника или при возражении ему(обычно в начале реплики).